กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
– พรบ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561
– คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19 2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557
ติดต่อโรงเรียน