รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลการแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม นายทนงเกียรติ ไขทา และนายวงศธร ฟองฟู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลการแข่งขันกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านความปลอดภัย

ติดต่อโรงเรียน