ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

22 พฤศจิกายน 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบพฤติกรรมและรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา

ติดต่อโรงเรียน