ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2566

✨ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ปีการศึกษา 2566 ✨นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัว พร้อมกันวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 8.00-12.00 น. พร้อมเตรียมเอกสารดังนี้ 1. สำเนาใบ ปพ.1 (1 ฉบับ)2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ฉบับ)3. สำเนาใบสูติบัตรหรือใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 รวม 1,120 บาท5. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป6.แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

ติดต่อโรงเรียน