ข้อมูลผู้บริหาร

นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

โทรศัพท์ : 086-9154324
E-mail : mansuang1978@gmail.com

นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

โทรศัพท์ : 094-6348956
E-mail : natthasophit@gmail.com

ว่าที่ ร.อ.บรรจงฤทธิ์  สุทธสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

โทรศัพท์ : 091-8400071
E-mail : 
bensantikeeree@gmail.com

ติดต่อโรงเรียน