ผลการประเมิน ITA2566

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมขึ้น TOP 5th เป็นอันดับที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงราย จากทั้งหมด 41 โรงเรียน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้คะแนน 89.85 ในระดับ A

ติดต่อโรงเรียน