ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนดำเนินการระดมทรัพยากรโดยการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและงานคืนสู่เหย้า เพื่อหารายได้มาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ (projector) และโทรทัศน์ สำหรับห้องเรียนอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 12 ห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โอกาสนี้ได้แนะนำ นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ และครูบรรจุใหม่ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐชนนท์ จิตอารี และนายประภากร ยอดดี ให้คณะกรรมการได้รู้จัก

ติดต่อโรงเรียน