เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Office

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมมอบหมายให้นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยนางสาวภัญภร ปิสนู หัวหน้างานสารบรรณ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Smart Office เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและสำนักงานเขตการศึกษาสู่องค์กรดิจิทัล ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ติดต่อโรงเรียน