ประวัติโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนสันติคีรี เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนกลาง โดยผู้อพยพอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.) ร่วมเป็นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 เพื่อสอนภาษาจีนกลาง ให้กับครอบครัวของลูกหลานอดีตทหารจีนคณะชาติ ซึ่งอาศัยอยู่บนดอยแม่สลอง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้กลุ่มชนดังกล่าวข้างต้นอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในฐานะผู้อพยพ โดยมีศูนย์อำนวยการร่วมกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับมอบหมายให้กองอำนวยการพัฒนาการสังคม และอาชีพผู้อพยพ (บก.04) เป็นผู้อำเนินการ ต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนสันติคีรีขึ้นมาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนราษฎร์ มีพลโทเกริกศิลป์ กัลยาณกุล เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการพัฒนาสังคมและอาชีพผู้อพยพ เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน และมีนายปราโมทย์ โพรี เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

พ.ศ.2519 โรงเรียนได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปีแรก

ปีการศึกษา 2520 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีครู 13 คน มีนักเรียน 275  คน

ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนถึงประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีครู 15 คน นักเรียน 282 คน

ปีการศึกษา 2523 เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครู 15 คน มีนักเรียน 299 คน

ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นครั้งแรก มีครู 18 คน นักเรียน 375 คน

ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีครู 20 คน มีนักเรียน 484 คน

ปีการศึกษา 2526 – 2527 เปิดสอนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาเต็มรูปแบบ มีครู 24 คน แบ่งเป็นครูประถมศึกษา 21 คน และครูมัธยมศึกษา 3 คน มีนักเรียน 469 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 416 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 53 คน

ปีการศึกษา 2528 ทางราชการได้รับโอนโรงเรียนสันติคีรีจากกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 โรงเรียน คือระดับประถมศึกษาโอนให้สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยให้ชื่อโรงเรียนบ้านสันติคีรี  ระดับมัธยมศึกษาโอนให้กรมสามัยศึกษา โดยใช้ชื่อโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 52 คน มีอัตรากำลังครู 6 คน (ผู้บริหาร 1 คน)

ปี พ.ศ.2530 – พ.ศ.2536 ในด้านอาคารและสถานที่เรียนในระยะแรกยังใช้สถานที่เดิม โดยโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมตั้งอยู่บนยอดดอยโรงเรียนบ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่เชิงดอยโดยรอบจนกระทั้งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษราคา 11,150,000 บาทโดยให้สร้างบริเวณภูเขาก่อนเข้าหมู่บ้านสันติคีรี เมื่อสร้างเสร็จจึงย้ายออกจากสถานที่เดิมมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2536 เป็นต้นมา

ปี พ.ศ.2538 เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อโรงเรียน