ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โอกาสนี้นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ได้พบปะกับผู้ปกครอง และได้แนะนำรองผู้อำนวยการ และครูที่มาปฏิบัติราชการใหม่ให้ผู้ปกครองรู้จัก จากนั้นได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงานได้พบปะและแจ้งผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองรับทราบ และได้ขอมติเกี่ยวกับมาตรการการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน

ติดต่อโรงเรียน