วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนชาติพันธุ์สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติพันธุ์

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และแหล่งเรียนรู้หลากหลายบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชาติพันธุ์

เป้าประสงค์

ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะในการคิด การทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายบนวัฒนธรรมชาติพันธ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์

ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ และมีบรรยากาศที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ด้านความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ของชุมชนสู่สากล

ติดต่อโรงเรียน