ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะด้วยระบบDPA

โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ

1. ครูสาลิณี สั่งสอน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

2. ครูอัจฉราภรณ์ ปิยะพร้าว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. ครูน้ำเพชร ชัยชมภู ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

4. ครูฤทธิชัย สุขแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในโอกาสที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการ ด้วยระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)

ติดต่อโรงเรียน