ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

นายแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
โทรศัพท์ : 086-9154324
 
 
นางสาวณัฐโศภิษฐ์ คำปันแปง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
โทรศัพท์ : 094-6348956
E-mail : natthasophit@gmail.com
 

ว่าที่ ร.อ.บรรจงฤทธิ์  สุทธสม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมโทรศัพท์ : 091-8400071
E-mail : banjongrit-sw60@santikeereevit.ac.th

ติดต่อโรงเรียน