โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมด้วยนายกรีฑาพล ก๋องหล้า รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เข้าตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสาร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข พบว่าการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

ติดต่อโรงเรียน