โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อโรงเรียน