โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในกิจกรรม“เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ม่อบหมายให้นายชานนท์ วิริยะส่องแสง ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาจีน ในโครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย นักเรียนได้รับรางวัล 3 รายการ ดังนี้
1.นางสาวอภิรมย์ จะลอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเล่านิทานภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
2.นางสาวสุภานุ แซ่ผุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพู่กันจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
3.นางสาวญาดา ซาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ติดต่อโรงเรียน