รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม พร้อมด้วยนายธนกฤต จักรสุวรรณ์ และนายกรีฑาพล ก๋องหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการบริหารสู่คุณภาพ เรียนดี มีความสุข” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 53 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และในโอกาสนี้นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อโรงเรียน