สีประจำโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

สีประจำโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

สีชมพู  หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งความรัก ความสดใส ร่าเริง เพื่อให้นักเรียนมีความรักในหมู่คณะ รักโรงเรียน รักชุมชนรักประเทศ รักเกียรติ และรักษาวินัย            
สีขาว   หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ สดใส การเริ่มแห่งวันใหม่ที่มีความหวัง และความเป็นอิสระ

ติดต่อโรงเรียน