ปรัชญา คำขวัญ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปณิธาน พระพุทธรูป เพลงมาร์ช

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย  

การศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์

คำขวัญของโรงเรียน 

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้มไหว้งามตา  ภาษาชนเผ่า

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้คู่ชาติพันธุ์

ปณิธานของโรงเรียน

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนบนพื้นที่สูง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน      

พระพุทธปฏิมาลีลาไตรโลกนาถธัญวาทศรี ส.ว.

เพลงมาร์ช โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม        

บนเส้นทางสายนี้มีเปลวหมอกดินแดนดอกซากุระบานหน้าหนาวแม่สลองสูงเด่นเห็นแพรวพราวชมพู-ขาว บานสะพรั่งทั้งคีรีบนยอดดอยแห่งนี้ที่เราอยู่แฝงความรู้เพื่อเชิดชูศักดิ์ศรีมีสถานบัน การศึกษา วิชาดีนามสันติคีรีวิทยาคมให้เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษาพัฒนาสังคมให้สุขสมแม่สลองของเราเฝ้านิยมลูก ส.ว. ต่างชื่นชม สถาบัน สถาบัน

ติดต่อโรงเรียน