ITA 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

>> โครงสร้างหน่วยงาน
>> ข้อมูลฝ่ายบริหาร
>> อำนาจหน้าที่
>> แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
>> ข้อมูลติดต่อ
>> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> Q&A
>> Social Network

การบริหารงาน

>>แผนปฏิบัติราชการประจำปี
>>รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
>>รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>>คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
>>คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
>>ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
>>รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
>>E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

>>แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>>รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
>>รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>>แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
>>ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
>>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
>>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารทรัพยากรบุคคล

>>นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
>>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
>>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>>แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
>>ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
>>ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
>>ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
>>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

>>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบาลไม่รับของขวัญ(No Gigt Policy)
>>การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
>>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
>>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
>>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
>>แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>>รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน
>>รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
>>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
>>การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

>>SAR โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 2561

>>SAR โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 2562

>>SAR โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 2563

>>SAR โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 2564

>>SAR โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 2565

>>มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

>>โครงการกิจกรรมด้านความปลอดภัย โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

>>แผนการจัดการสาธารณภัยโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

>>ธรรมนูญโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม2565

>>รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนฯ

>>คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565

ติดต่อโรงเรียน